در این صفحه میتوانید تاریخ هجری شمسی را به میلادی و تاریخ میلادی را به هجری شمسی با رعایت سالهای کبیسه تبدیل کنید.


    سال را بصورت 4 رقمی وارد نمایید، مانند 1394

    سال را بصورت 4 رقمی وارد نمایید، مانند 2015